Ostaa vai valmistaa itse – päätökset hyvinvointialalla

Jaana_s

 

 

 

Kirjoittanut: Jaana Määttälä

Jaana Määttälä toimii laskentatoimen ja rahoituksen tutkijana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

Hyvinvointialan palveluita tuotetaan kuntasektorilla yhä enenevässä määrin sopimusperusteisesti. Markkinaehtoiset tilaaja-tuottajamallit lisäävät kunnissa osaltaan talouden ohjauksen sekä yleisemminkin johtamisen haasteellisuutta. Tällainen kompleksinen toimintaympäristö odottaa varsinkin Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta valmistuvia asiantuntijoita. 

Parin viime vuosikymmenen aikana on kuntasektorille, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin, levinnyt palvelutuotannon organisointimalli, joka sisältää erityispiirteitä sekä liiketaloudesta että verorahoitteisesta julkishallinnosta. Tällaista julkisen ja yksityisen sektorin rajapintaan kuuluvaa markkinaehtoista toimintamuotoa sovelletaan sekä julkishallinnon sisällä (sisäinen tilaaja-tuottajamalli) että julkishallinnon ja ulkoisten toimijoiden välillä (ulkoinen tilaaja-tuottajamalli).

Tämän päivän teoreettiset mallit kuvaavat pääosin perinteisiä hyvinvointipalveluita tuottavien yksityisten yritysten ja julkisen sektorin organisaation toimintaa. Koska kyseisestä julkisen ja yksityisen rajapintaan kuuluvasta palvelutuotannon organisointimallista on kertynyt vasta vähän tieteellistä näyttöä, tarvitaan lisää tutkimusta tukemaan talouden ohjausta erityisesti hyvinvointialalla.

Lähtökohtaisesti tilaaja-tuottajamallissa korostuvat markkinat ja kilpailutus. Palvelutuotannon kilpailutus ja ulkoistus edellyttävät etenkin vaihtoehto- ja kustannuslaskelmien tekemistä eri toimintavaihtoehtojen edullisuudesta. Näissä taloudellisissa laskelmissa pitäisi tulla huomioiduksi omasta palvelutuotannosta ja vaihtoehtoisesti sopimusperusteisesta palvelutuotannosta aiheutuvat näkyvät sekä näkymättömät kustannukset, jotta päätöksenteko perustuisi kokonaisuudessaan relevanttiin informaatioon ja läpinäkyvyyteen.

Aihetta koskevien tutkimusten mukaan päätöksenteon näkökulmasta haasteellisuutta tilaaja-tuottajamallissa aiheuttavat erityisesti näkymättömät kustannukset. Niitä syntyy muun muassa kaikenlaisten päätösten ja sopimusten tekemisestä, kilpailutuksesta, sopimusten valvonnasta, vakuutuksista, toimittajasuhteista, vanhan järjestelmän purkamisesta sekä henkilöstön uudelleen sijoittamisesta. Vastaavasti kaikenlainen yhteistyö voi saada aikaan myös näkymättömiä tuottoja, jotka tulisi huomioida vaihtoehtolaskelmissa. Näkymättömien kustannusten ja tuottojen määrittäminen suuntautuu tulevaisuuteen, jossa korostuu tulevien tuottojen ja kustannusten subjektiivisuuteen sekä epävarmuuteen perustuva arviointi. Pitkän aikavälin vaihtoehtolaskelmissa tulisi lisäksi huomioida rahan aika-arvon merkitys eli tulevien tuottojen ja kustannusten nykyarvo.

Päätöksenteossa näkymättömät kustannukset sekä tuotot on helppo jättää laskelmien ulkopuolelle niiden haasteellisen tunnistamisen ja määrittämisen vuoksi. Talouden näkökulman lisäksi kuntasektorilla on todettu markkinoiden yleisen luonteen sekä toiminnan tuntemus puutteelliseksi. Tuottajat tarvitsevat toimivia olosuhteita palveluiden kehittämiselle, markkinoiden kehittymiselle sekä informaation välittymiselle tuottajien ja asiakkaiden välillä.

Nykyiset ja tulevaisuuden uudet julkisten palveluiden järjestämistapojen päätöksentekoon liittyvät haasteet – esimerkiksi vaihtoehtolaskelmien ja markkinoiden näkökulmasta – tuovat esille sen, että hyvinvointialan asiantuntijatehtävissä korostuu jatkossakin tarve erityisesti liiketaloustieteelliselle osaamiselle.

 

Haku Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan on käynnistynyt. Hakuaika päättyy 18.3.2013. Lisätietoja opiskelijavalinnasta: http://www.utu.fi/tse/pori

Mainokset

Tuplamaisterille opiskeluaika oli seikkailu

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan työhyvinvointikoordinaattorina työskentelevä Tiina Kallio on tuplamaisteri. Jyväskylän yliopistossa suoritettu yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto täydentyi kauppatieteiden maisterin papereilla vuonna 2010.

Tiina Kallio– Olin jo pitkään miettinyt, että olisi kiva opiskella töiden ohessa. Kauppatieteelliset aineet kiinnostivat, mutta en voinut perheen takia ajatella Turkua tai Tamperetta. Sitten näin ilmoituksen Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman käynnistymisestä Porissa. Se tuli hyvään saumaan ja vastasi hiljaisiin toiveisiini. Päätin hakea ja miettiä vasta sitten, miten opiskelun, täysipäiväisen työn ja perheen yhdistäminen käytännössä onnistuisi, jos pääsisin sisään.

Yhdistäminen vaati paljon suunnittelua, kurinalaisuutta ja tehokasta ajankäyttöä.

– Olin kaksi kertaa neljän kuukauden opintovapaalla, kandivaiheessa ja gradua edeltävässä vaiheessa, jolloin sain suoritettua syventäviä opintoja. Gradun tein loppuun sitten työn ohessa.

Johtamista ja organisointia pääaineenaan lukenut Kallio kertoo saaneensa opinnoista ennen kaikkea ajattelutavan muutosta, tietojen päivitystä, uutta käsitteistöä ja rohkeutta puolustaa omia näkökulmiaan. Työssään hän on voinut ammentaa myös graduaan, jossa hän laati suunnitelman työhyvinvoinnin mittaamiseksi.

– Viihdyn työssäni työhyvinvointikoordinaattorina.  Sisäisessä rekrytoinnissa opiskelut ja graduni varmasti edesauttoivat tehtävän saannissa. Työhyvinvointikoordinaattorin tehtävistä noin puolet on työsuojelupäällikön tehtäviä. Toinen puolikas täyttyy työhyvinvointiin liittyvistä töistä, kuten työhyvinvointityön suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä, tiedotuksesta ja viestinnästä, strategisista projekteista, WinNova-yhteistyöstä sekä seminaareista ja täydennyskoulutuksesta.

Kallio kehottaa opiskelijoita huolehtimaan omasta jaksamisestaan.

– Minulle oli tärkeää pitää kunnon tauot. Laitoin kesäksi ja jouluksi kirjat ja kannet kiinni, jotta sain nollattua tilanteen. Opiskeluaika oli seikkailu. Kun aikuisena lähtee opiskelemaan, siitä pitäisi mielestäni nauttia. Varsinaisiin opiskelijarientoihin en ennättänyt, mutta nyt valmistumisen jälkeen olen liittynyt Porin Seudun Ekonomeihin, joiden moniin mukaviin tapahtumiin olen jo osallistunut.

– Vinkkinä voisin sanoa, että aikuisopiskelijoillekin on stipendejä tarjolla. Itse sain erään naisjärjestön stipendin, jonka avulla pystyin järjestämään toisen opintovapaani.

Kirjoittanut: Susanna Jänismäki

Haku Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan on käynnistynyt. Hakuaika päättyy 18.3.2013. Lisätietoja opiskelijavalinnasta: http://www.utu.fi/tse/pori

Opiskele hyvinvointialaan erikoistuneeksi kauppatieteiden maisteriksi – Hae maisteriohjelmaan 18.3.2013 mennessä!

pyöräilykuva_2

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä voit opiskella hyvinvointialaan erikoistuneeksi kauppatieteiden maisteriksi (KTM, 120 op).

Kaksivuotiseen maisteriohjelmaan voivat hakea soveltuvan kandidaatin tai liiketalouden tradenomin tutkinnon suorittaneet. Maisteriohjelmaan ei ole valintakoetta. Hakuaika päättyy 18.3.2013.

Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma kouluttaa laaja-alaisia osaajia hyvinvointialan asiantuntija- ja johtotehtäviin. Maisteriohjelmasta valmistut hyvinvointialaan erikoistuneeksi kauppatieteiden maisteriksi (KTM, 120 op). Vahvan kauppatieteellisen osaamisen lisäksi saat kokonaisvaltaisen näkemyksen hyvinvointialan palveluverkostoista ja olet asiantuntija erityisesti julkisten hyvinvointipalvelujen muutoksen johtamisessa.

Maisteriohjelmassa opit soveltamaan tutkimustietoa työssäsi ja hyödyntämään liiketoimintaosaamisen tarjoamia työkaluja hyvinvointialan kehittämisen ja johtamisen haasteisiin. Opit ymmärtämään yhteiskunnallisesti ajankohtaisia hyvinvointialan ilmiöitä sekä johtamaan moniammatillista yhteisöä erilaiset arvot ja ajattelutavat huomioiden.

Valmistuminen maisteriohjelmasta avaa monia mahdollisuuksia edetä uralla, siirtyä uusiin työtehtäviin tai tähdätä jatko-opintoihin. Maisteriohjelman suorittaneet sijoittuvat varsinkin sosiaali- ja terveysalan julkiselle ja kolmannelle sektorille sekä yrityksiin. Soveltuvia työtehtäviä löytyy myös muilta hyvinvointialoilta, kuten koulutus-, turvallisuus-, liikunta- ja kulttuurialoilta. Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteri voi toimia esimerkiksi asiakkuuspäällikön, talousjohtajan, kehittämispäällikön, työhyvinvointipäällikön, controllerin, HR-koordinaattorin tai yrittäjän tehtävissä.

Maisteriohjelman pääaineita ovat johtaminen ja organisointi, laskentatoimi ja rahoitus tai markkinointi. Sivuaineopinnot muodostuvat maisteriohjelmalle räätälöidystä Hyvinvointialan sivuainekokonaisuudesta.

Lisätiedot:

Sini Lehto, puh. 050 442 0652, sini.lehto(a)utu.fi

Tutustu tarkemmin maisteriohjelmaan ja valintaperusteisiin:

www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/pori/opiskelu/hyinvointialan-liiketoimintaosaamisen-mo